2 references to TB_DELETEBUTTON
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolBar.cs (2)
1979owner.SendMessage(NativeMethods.TB_DELETEBUTTON, x - 1, 0); 2123owner.SendMessage(NativeMethods.TB_DELETEBUTTON, index, 0);