3 writes to wheelDelta
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\ScrollBar.cs (3)
726wheelDelta += e.Delta; 732wheelDelta -= NativeMethods.WHEEL_DELTA; 737wheelDelta += NativeMethods.WHEEL_DELTA;
2 references to wheelDelta
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\ScrollBar.cs (2)
730while (Math.Abs(wheelDelta) >= NativeMethods.WHEEL_DELTA) { 731if (wheelDelta > 0) {