3 writes to splitButtonButtonLayout
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolStripSplitButton.cs (3)
321splitButtonButtonLayout = new ToolStripSplitButtonButtonLayout(this); 420this.splitButtonButtonLayout = null; 436this.splitButtonButtonLayout = null;
2 references to splitButtonButtonLayout
System.Windows.Forms (2)
winforms\Managed\System\WinForms\ToolStripSplitButton.cs (2)
320&& splitButtonButtonLayout == null) { 323return splitButtonButtonLayout;