3 writes to textPlain
System.Windows.Forms (3)
winforms\Managed\System\WinForms\RichTextBox.cs (3)
1474textPlain = value; 1477textPlain = null; 2589textPlain = null;
5 references to textPlain
System.Windows.Forms (5)
winforms\Managed\System\WinForms\RichTextBox.cs (5)
748else if (textPlain != null) 1452if (textPlain != null) { 1453return textPlain; 2587else if (textPlain != null) { 2588string text = textPlain;