1 write to printToolStripButton
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\Printing\PrintPreviewDialog.cs (1)
1289this.printToolStripButton = new System.Windows.Forms.ToolStripButton();
6 references to printToolStripButton
System.Windows.Forms (6)
winforms\Managed\System\WinForms\Printing\PrintPreviewDialog.cs (6)
1319this.printToolStripButton, 1336this.printToolStripButton.DisplayStyle = System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.Image; 1337this.printToolStripButton.Name = "printToolStripButton"; 1338resources.ApplyResources(this.printToolStripButton, "printToolStripButton"); 1510this.printToolStripButton.Click += new System.EventHandler(this.OnprintToolStripButtonClick); 1529this.printToolStripButton.ImageIndex = 0;