Base:
property
AnchorOffsetY
System.Web.UI.DataVisualization.Charting.Annotation.AnchorOffsetY
2 references to AnchorOffsetY
System.Windows.Forms.DataVisualization (2)
Common\Annotation\CalloutAnnotation.cs (2)
443/// <seealso cref="AnchorOffsetY"/> 513/// <seealso cref="AnchorOffsetY"/>