4 references to HasEntityBody
System.Web (4)
HttpRequest.cs (3)
372if (!_wr.HasEntityBody()) 922if (!_wr.HasEntityBody()) 2207if (_wr != null && !_wr.HasEntityBody()) {
ImplicitAsyncPreloadModule.cs (1)
55|| !wr.HasEntityBody()