3 writes to NeedToInsertEntityBody
System.Web (3)
HttpRequest.cs (3)
215NeedToInsertEntityBody = true; 3209NeedToInsertEntityBody = false; 3225NeedToInsertEntityBody = false;
1 reference to NeedToInsertEntityBody
System.Web (1)
HttpRequest.cs (1)
220internal byte[] EntityBody { get { return NeedToInsertEntityBody ? _rawContent.GetAsByteArray() : null; } }