7 writes to AutoPostBackControl
System.Web (7)
UI\WebControls\CheckBox.cs (1)
631Page.AutoPostBackControl = this;
UI\WebControls\CheckBoxList.cs (1)
406Page.AutoPostBackControl = this;
UI\WebControls\DropDownList.cs (1)
190Page.AutoPostBackControl = this;
UI\WebControls\Listbox.cs (1)
272Page.AutoPostBackControl = this;
UI\WebControls\RadioButton.cs (1)
169Page.AutoPostBackControl = this;
UI\WebControls\RadioButtonList.cs (1)
291Page.AutoPostBackControl = this;
UI\WebControls\TextBox.cs (1)
689Page.AutoPostBackControl = this;
1 reference to AutoPostBackControl
System.Web (1)
UI\Page.cs (1)
3331if (hasEventSource || AutoPostBackControl != null) {