1 write to _logOutLinkButton
System.Web (1)
UI\WebControls\loginstatus.cs (1)
243_logOutLinkButton = new LinkButton();
8 references to _logOutLinkButton
System.Web (8)
UI\WebControls\loginstatus.cs (8)
248_logOutLinkButton.EnableViewState = false; 258_logOutLinkButton.EnableTheming = false; 261_logOutLinkButton.CausesValidation = false; 265_logOutLinkButton.Command += handler; 272Controls.Add(_logOutLinkButton); 397_logOutLinkButton.Visible = false; 410_logOutLinkButton.Text = LogoutText; 411visibleControl = _logOutLinkButton;