7 references to Routes
System.ServiceModel.Activation (2)
System\ServiceModel\Activation\HostedHttpRequestAsyncResult.cs (1)
135if (!RouteTable.Routes.RouteExistingFiles &&
System\ServiceModel\ServiceHostingEnvironment.cs (1)
1203if (!RouteTable.Routes.RouteExistingFiles)
System.Web (4)
HttpResponse.cs (1)
2321VirtualPathData data = RouteTable.Routes.GetVirtualPath(Request.RequestContext, routeName, routeValues);
Routing\UrlRoutingHandler.cs (1)
24_routeCollection = RouteTable.Routes;
Routing\UrlRoutingModule.cs (1)
18_routeCollection = RouteTable.Routes;
UI\Control.cs (1)
919return RouteTable.Routes;
System.Web.DynamicData (1)
DynamicData\MetaTable.cs (1)
505VirtualPathData vpd = RouteTable.Routes.GetVirtualPath(requestContext, routeValues);