2 references to UrlEncodeToBytes
System.Web (2)
httpserverutility.cs (2)
1346return Encoding.ASCII.GetString(UrlEncodeToBytes(str, e)); 1380return UrlEncodeToBytes(str, Encoding.UTF8);