1 write to _isRegexTimeoutSetInAppDomain
System.Web (1)
Util\RegexUtil.cs (1)
59_isRegexTimeoutSetInAppDomain = timeoutSetInAppDomain;
2 references to _isRegexTimeoutSetInAppDomain
System.Web (2)
Util\RegexUtil.cs (2)
53if (!_isRegexTimeoutSetInAppDomain.HasValue) { 61return _isRegexTimeoutSetInAppDomain.Value;