6 references to SwitchWriter
System.Web (6)
ErrorFormatter.cs (2)
249TextWriter textWriter = context.Response.SwitchWriter(stringWriter); 251context.Response.SwitchWriter(textWriter);
httpserverutility.cs (2)
477savedOutputWriter = response.SwitchWriter(writer); 637response.SwitchWriter(savedOutputWriter);
UI\PartialCachingControl.cs (2)
367TextWriter savedWriter = Context.Response.SwitchWriter(tmpWriter); 376Context.Response.SwitchWriter(savedWriter);