2 references to GetVirtualPath
System.Web (2)
HttpResponse.cs (1)
2321VirtualPathData data = RouteTable.Routes.GetVirtualPath(Request.RequestContext, routeName, routeValues);
UI\Control.cs (1)
1035VirtualPathData data = RouteCollection.GetVirtualPath(Context.Request.RequestContext, routeName, routeParameters);