7 writes to _virtualPath
System.Web (7)
VirtualPath.cs (7)
67_virtualPath = virtualPath; 99_virtualPath = HttpRuntime.AppDomainAppVirtualPath; 102_virtualPath = HttpRuntime.AppDomainAppVirtualPathString + 258resultVirtualPath._virtualPath = UrlPath.MakeRelative(this.VirtualPathString, toVirtualPath.VirtualPathString); 640virtualPathObject._virtualPath = virtualPath; 651virtualPathObject._virtualPath = virtualPath; 661virtualPathObject._virtualPath = virtualPath;
16 references to _virtualPath
System.Web (16)
VirtualPath.cs (16)
89if (_virtualPath == null) { 107return _virtualPath; 120return _virtualPath; 127Debug.Assert(_virtualPath != null); 135throw new HttpException(SR.GetString(SR.VirtualPath_CantMakeAppRelative, _virtualPath)); 138_appRelativeVirtualPath = UrlPath.MakeVirtualPathAppRelativeOrNull(_virtualPath); 159return (appRelativeVirtualPath != null) ? appRelativeVirtualPath : _virtualPath; 173return _virtualPath != null ? _virtualPath : _appRelativeVirtualPath; 322if (_virtualPath != null) { 323return UrlPath.HasTrailingSlash(_virtualPath); 365throw new ArgumentException(SR.GetString(SR.VirtualPath_AllowRelativePath, _virtualPath)); 373return _virtualPath != null && _virtualPath[0] != '/'; 379return _virtualPath == "/"; 483if (_virtualPath == null && HttpRuntime.AppDomainAppVirtualPathObject == null) {