2 writes to _allowMultipleInstances
System.Web (2)
UI\TemplateBuilder.cs (2)
83_allowMultipleInstances = true; 108set { _allowMultipleInstances = value; }
1 reference to _allowMultipleInstances
System.Web (1)
UI\TemplateBuilder.cs (1)
107get { return _allowMultipleInstances; }