Base:
method
SendUnknownResponseHeader
System.Web.HttpWorkerRequest.SendUnknownResponseHeader(System.String, System.String)