2 writes to _autoPostBack
System.Web (2)
UI\PostBackOptions.cs (2)
52_autoPostBack = autoPostBack; 90_autoPostBack = value;
1 reference to _autoPostBack
System.Web (1)
UI\PostBackOptions.cs (1)
87return _autoPostBack;