2 writes to _expiresInMinutes
System.Web (2)
HttpResponse.cs (2)
2157_expiresInMinutes = 0; 3137_expiresInMinutes = value;
3 references to _expiresInMinutes
System.Web (3)
HttpResponse.cs (3)
3133return _expiresInMinutes; 3136if (!_expiresInMinutesSet || value < _expiresInMinutes) { 3138Cache.SetExpires(_context.Timestamp + new TimeSpan(0, _expiresInMinutes, 0));