2 writes to authidentitydata
System.Web (2)
Configuration\COAUTHINFO.cs (2)
33authidentitydata = ciptr; 47authidentitydata = IntPtr.Zero;