2 references to UrlEncodeToBytes
System.Web (2)
httpserverutility.cs (2)
1370return Encoding.ASCII.GetString(UrlEncodeToBytes(bytes, offset, count)); 1401return UrlEncodeToBytes(bytes, 0, bytes.Length);