2 references to AddDependency
System.Web (2)
HttpResponse.cs (2)
942_fileDependencyList.AddDependency(filename, "filename"); 967_cacheItemDependencyList.AddDependency(cacheKey, "cacheKey");