1 reference to IsKernelCacheEnabledForVaryByStar
System.Web (1)
HttpResponse.cs (1)
797bool enableKernelCacheForVaryByStar = IsKernelCacheEnabledForVaryByStar();