Base:
property
IsSynchronized
System.Web.HttpApplicationStateBase.IsSynchronized