2 references to STWNDDeleteStateItem
System.Web (2)
State\StateRuntime.cs (2)
506UnsafeNativeMethods.STWNDDeleteStateItem(stateItemDelete); 715UnsafeNativeMethods.STWNDDeleteStateItem(stateItem);