Base:
method
ReadEntityBody
System.Web.HttpWorkerRequest.ReadEntityBody(System.Byte[], System.Int32)