1 reference to UrlEncodeToBytes
System.Web (1)
httpserverutility.cs (1)
1360return Encoding.ASCII.GetString(UrlEncodeToBytes(bytes));