1 write to _shutDownStack
System.Web (1)
Hosting\HostingEnvironment.cs (1)
623_shutDownStack = Environment.StackTrace;
1 reference to _shutDownStack
System.Web (1)
Hosting\HostingEnvironment.cs (1)
733_shutDownStack);