1 write to Name
System.Web (1)
Configuration\OutputCacheProfile.cs (1)
107Name = name;
3 references to Name
System.ServiceModel.Web (2)
System\ServiceModel\Web\CachingParameterInspector.cs (2)
63throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new InvalidOperationException(SR2.GetString(SR2.CacheProfileValueMissing, this.cacheProfile.Name, "Duration"))); 67throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new InvalidOperationException(SR2.GetString(SR2.CacheProfileValueMissing, this.cacheProfile.Name, "VaryByParam")));
System.Web (1)
Configuration\OutputCacheProfileCollection.cs (1)
73return ((OutputCacheProfile)element).Name;