Base:
method
FlushResponse
System.Web.HttpWorkerRequest.FlushResponse(System.Boolean)
1 reference to FlushResponse
System.Web (1)
Hosting\ISAPIWorkerRequest.cs (1)
2544FlushResponse(finalFlush: false);