4 instantiations of CryptographicKey
System.Web (4)
Security\Cryptography\CryptographicKey.cs (1)
42return new CryptographicKey(newKey);
Security\Cryptography\MachineKeyMasterKeyProvider.cs (2)
65_autogenKeys = new CryptographicKey(HttpRuntime.s_autogenKeys); 92return new CryptographicKey(keyMaterial);
Security\Cryptography\SP800_108.cs (1)
60return new CryptographicKey(derivedKey);
32 references to CryptographicKey
System.Web (32)
Security\Cryptography\AspNetCryptoServiceProvider.cs (2)
76CryptographicKey encryptionKey = purpose.GetDerivedEncryptionKey(_masterKeyProvider, _keyDerivationFunction); 77CryptographicKey validationKey = purpose.GetDerivedValidationKey(_masterKeyProvider, _keyDerivationFunction);
Security\Cryptography\CryptographicKey.cs (1)
33public CryptographicKey ExtractBits(int offset, int count) {
Security\Cryptography\IMasterKeyProvider.cs (2)
15CryptographicKey GetEncryptionKey(); 18CryptographicKey GetValidationKey();
Security\Cryptography\KeyDerivationFunction.cs (2)
13internal delegate CryptographicKey KeyDerivationFunction(CryptographicKey keyDerivationKey, Purpose purpose);
Security\Cryptography\MachineKeyMasterKeyProvider.cs (9)
29private CryptographicKey _autogenKeys; 30private CryptographicKey _encryptionKey; 33private CryptographicKey _validationKey; 36internal MachineKeyMasterKeyProvider(MachineKeySection machineKeySection, string applicationId = null, string applicationName = null, CryptographicKey autogenKeys = null, KeyDerivationFunction keyDerivationFunction = null) { 62internal CryptographicKey AutogenKeys { 87private CryptographicKey GenerateCryptographicKey(string configAttributeName, string configAttributeValue, int autogenKeyOffset, int autogenKeyCount, string errorResourceString) { 131CryptographicKey keyDerivationKey = AutogenKeys.ExtractBits(autogenKeyOffset, autogenKeyCount); 149public CryptographicKey GetEncryptionKey() { 161public CryptographicKey GetValidationKey() {
Security\Cryptography\NetFXCryptoService.cs (4)
38private readonly CryptographicKey _encryptionKey; 40private readonly CryptographicKey _validationKey; 42public NetFXCryptoService(ICryptoAlgorithmFactory cryptoAlgorithmFactory, CryptographicKey encryptionKey, CryptographicKey validationKey, bool predictableIV = false) {
Security\Cryptography\Purpose.cs (10)
63internal Purpose(string primaryPurpose, string[] specificPurposes, CryptographicKey derivedEncryptionKey, CryptographicKey derivedValidationKey) { 72internal CryptographicKey DerivedEncryptionKey { get; private set; } 73internal CryptographicKey DerivedValidationKey { get; private set; } 108public CryptographicKey GetDerivedEncryptionKey(IMasterKeyProvider masterKeyProvider, KeyDerivationFunction keyDerivationFunction) { 110CryptographicKey actualDerivedKey = DerivedEncryptionKey; 112CryptographicKey masterKey = masterKeyProvider.GetEncryptionKey(); 124public CryptographicKey GetDerivedValidationKey(IMasterKeyProvider masterKeyProvider, KeyDerivationFunction keyDerivationFunction) { 126CryptographicKey actualDerivedKey = DerivedValidationKey; 128CryptographicKey masterKey = masterKeyProvider.GetValidationKey();
Security\Cryptography\SP800_108.cs (2)
41public static CryptographicKey DeriveKey(CryptographicKey keyDerivationKey, Purpose purpose) {