1 reference to ProcessHostServerConfig
System.Web (1)
Configuration\ProcessHostServerConfig.cs (1)
37s_instance = new ProcessHostServerConfig();