Base:
method
GetKey
System.Web.HttpApplicationStateBase.GetKey(System.Int32)