3 writes to s_doNotCacheUrlMetadata
System.Web (3)
CachedPathData.cs (3)
80s_doNotCacheUrlMetadata = true; 87s_doNotCacheUrlMetadata = false; 92s_doNotCacheUrlMetadata = false;
1 reference to s_doNotCacheUrlMetadata
System.Web (1)
CachedPathData.cs (1)
641get { return s_doNotCacheUrlMetadata; }