3 references to ValidateString
System.Web (3)
Util\HttpEncoder.cs (3)
134return Utf16StringValidator.ValidateString(helper.GetString()); 548return Utf16StringValidator.ValidateString(helper.GetString()); 606return Utf16StringValidator.ValidateString(helper.GetString());