Base:
method
GetTotalEntityBodyLength
System.Web.HttpWorkerRequest.GetTotalEntityBodyLength()