4 references to _rwLock
System.Web (4)
Routing\RouteCollection.cs (4)
135_rwLock.EnterReadLock(); 136return new ReadLockDisposable(_rwLock); 295_rwLock.EnterWriteLock(); 296return new WriteLockDisposable(_rwLock);