2 writes to _encoder
System.Web (2)
HttpResponse.cs (2)
1723_encoder = null; // flush cached encoder 1770_encoder = e.GetEncoder();
3 references to _encoder
System.Web (3)
HttpResponse.cs (3)
1768if (_encoder == null) { 1785_encoder.Fallback = new EncoderReplacementFallback(); 1789return _encoder;