1 write to _timeoutEnd
System.Web (1)
UI\LegacyPageAsyncTaskManager.cs (1)
149_timeoutEnd = DateTime.UtcNow + _page.AsyncTimeout;
5 references to _timeoutEnd
System.Web (5)
UI\LegacyPageAsyncTaskManager.cs (5)
81if (!_timeoutEndReached && (DateTime.UtcNow >= _timeoutEnd)) { 102if (utcNow < _timeoutEnd) { // re-check not to wait negative time span 106bool signaled = waitHandle.WaitOne(_timeoutEnd - utcNow, false); 351if (utcNow >= _timeoutEnd) { 355double timerPeriod = (_timeoutEnd - utcNow).TotalMilliseconds;