Base:
method
FlushResponse
System.Web.HttpWorkerRequest.FlushResponse(System.Boolean)