Base:
property
PreferredResponseEncoding
System.Web.HttpBrowserCapabilitiesBase.PreferredResponseEncoding