1 write to KeywordFilter
System.Web.Mobile (1)
UI\MobileControls\AdRotator.cs (1)
168_webAdRotator.KeywordFilter = value;
2 references to KeywordFilter
System.Web (1)
UI\WebControls\AdRotator.cs (1)
872string keywordFilter = KeywordFilter;
System.Web.Mobile (1)
UI\MobileControls\AdRotator.cs (1)
164return _webAdRotator.KeywordFilter;