4 references to UrlEncodeNonAscii
System.Web (4)
HttpResponse.cs (3)
3329return schemeAndAuthority + HttpEncoderUtility.UrlEncodeSpaces(HttpUtility.UrlEncodeNonAscii(path, Encoding.UTF8)) + queryAndFragment; 3333return HttpEncoderUtility.UrlEncodeSpaces(HttpUtility.UrlEncodeNonAscii(url, Encoding.UTF8)); 3345url = UrlEncodeIDNSafe(url.Substring(0, iqs)) + HttpUtility.UrlEncodeNonAscii(url.Substring(iqs), qsEncoding);
UI\HTMLTextWriter.cs (1)
1308Write(HttpUtility.UrlEncodeNonAscii(Char.ToString(ch), Encoding.UTF8));