2 references to UrlEncodeIDNSafe
System.Web (2)
HttpResponse.cs (2)
3345url = UrlEncodeIDNSafe(url.Substring(0, iqs)) + HttpUtility.UrlEncodeNonAscii(url.Substring(iqs), qsEncoding); 3348url = UrlEncodeIDNSafe(url);