1 reference to ValidateString
System.Web (1)
Util\Utf16StringValidator.cs (1)
20return ValidateString(input, _skipUtf16Validation);