5 references to GetVirtualPathData
System.Web (5)
Configuration\HttpConfigurationSystem.cs (1)
213pathData = CachedPathData.GetVirtualPathData(path, true);
Configuration\RuntimeConfig.cs (1)
115return CachedPathData.GetVirtualPathData(path, true).RuntimeConfig;
HttpContext.cs (3)
1446_filePathData = CachedPathData.GetVirtualPathData(_request.FilePathObject, false); 1459_configurationPathData = CachedPathData.GetVirtualPathData(_configurationPath, true); 1476return CachedPathData.GetVirtualPathData(path, false);