2 writes to authidentitydata
System.Web (2)
Configuration\COAUTHINFO.cs (2)
65authidentitydata = ciptr; 82authidentitydata = IntPtr.Zero;