1 write to ExecuteInParallel
System.Web (1)
UI\PageAsyncTask.cs (1)
46ExecuteInParallel = executeInParallel;
1 reference to ExecuteInParallel
System.Web (1)
UI\Page.cs (1)
5729LegacyPageAsyncTask legacyTask = new LegacyPageAsyncTask(task.BeginHandler, task.EndHandler, task.TimeoutHandler, task.State, task.ExecuteInParallel);