Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlTextReader.MoveToNextAttribute()